Ödül Hakkında

Pınar Enstitüsü, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayımlamak ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Pınar Enstitüsü, Yaşar Gıda Grubu ticari faaliyetlerinden bağımsız olarak kar amacı gütmeden çalışmalarını yürütmektedir.

Pınar Enstitüsü’nün misyonu; gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek ve kaliteli yaşam farkındalığı yaratmak amacıyla bilimsel projelere destek vermek, bilgi ağlarında yer almak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Enstitü faaliyetleri, 7 ana eksende tanımlanmıştır. Sırasıyla;

 1. Beslenme ve insan sağlığı konusundaki yeni ve etkin gıda bazlı stratejileri güçlendirmek amacı ile yapılacak araştırmaları ve dokümantasyon çalışmalarını destekler.
 2. Bilimsel toplantılar, kongreler, sempozyumlar ve seminerler düzenler, düzenlenenlere katkıda ve katılımda bulunur.
 3. Toplumun bilinçlendirilmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına içerik olarak katkıda bulunur.
 4. Bilimsel kurum ve kuruluşlar ile profesyoneller ve tüketiciler arasındaki bilgi akışına katkıda bulunur.
 5. Bilgilendirici ve eğitici yazılı ve görsel materyaller üretir. Yapılan çalışmaların duyurulması için periyodik bülten ve dergiler hazırlar, web sayfası düzenler.
 6. AB projelerine ve diğer olası araştırma programlarına aktif katılımda bulunur.
 7. Benzer ulusal ve uluslararası kurumlar, organizasyonlar, forumlar ve girişimler ile enstitü olarak işbirliği tesis eder. 

Amaç:

Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü; “sürdürülebilir gıda, sağlık, beslenme ve tarım” konularında yazılmış makaleler konularında 2020 – 2023 yılları arasında hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler arasından bilime katkı, toplumsal yarar, uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate alınarak seçilen makalelere verilir. Enstitünün temel amaçlarından olan, “toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmaları ve eğitimleri desteklemek” misyonu çerçevesinde hareket edilmesi ve belirtilen disiplinlerde yapılan çalışmaları destekleyerek araştırmacıları ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaları teşvik etmesi amaçlanmaktadır.

Genç araştırmacıların desteklenmesi adına makalesi ile Ödüle başvuran ilk yazarın; doktora sırası, doktora sonrası veya doktora eğitimini son 8 yıl içinde tamamlamış olması ilave puan kazandıracaktır.

Gerekçe:

Günümüz toplumunda sağlıksız beslenmeden kaynaklı sağlık sorunları gün geçtikçe artış göstermekte ve bu konuda bireyler de hassaslaşmaktadır. Pınar Enstitüsü; gıda, beslenme ve sağlık konularında toplumda oluşan bilgi kirliliğinin, nitelikli bilimsel çalışmalarla minimum düzeye indirilmesi gerektiğine inanmakta ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmektedir.

Aynı zamanda belirtilen konulardaki yeni teknolojilere dair yapılan yenilik ve iyileştirme çalışmalarının da toplumsal düzeyde duyurulması, desteklenmesi ve teşvik edilerek örnek teşkil etmesi gerektiğine inanmaktadır.

Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bireyler yetişmesine yönelik bilimsel bir altyapı ile hazırlanan çalışmaların uygulamada çok daha sağlıklı sonuçlar vereceğine inanan Pınar Enstitüsü, bu proje ile bu alanda yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve yeni çalışmalar için araştırmacıları motive edici bir rol oynamak istemektedir.

Kapsam:

Başvuru sahibi/sahiplerinin;

 • a. TC vatandaşı olması,
 • b. Üniversitelerde, kamu kurum, kuruluşları veya özel sektörde çalışıyor olması ya da yüksek lisans/doktora öğrencisi olması, (Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurusunda tez danışmanlarının onayı aranır.)
 • c. Gıda, sağlık, beslenme ve tarım konularında doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sunan disiplinlerle bağlantılı birimlerde görev alması,
 • d. Bilimsel, mesleki ve toplumsal etiğe aykırı davranışlarda bulunmamış olması,
 • e. Birden çok yazarlı yayınlarda tüm yazarların a, b, c ve d maddelerindeki koşulları sağlaması,
 • f. Gerçek kişi/kişiler olması,
 • g. Makalesinin, akademik olarak kabul görmüş bir uluslararası dergi, veri tabanı vb. yerlerde 2020 - 2023 yılları arasında yayınlanmış olması,
 • h. Birden çok makaleyle başvurmamış olması,
 • i. Daha önce gerçekleştirilen Bilimsel Makale Ödülü süreçlerinde ödül almamış olması,
 • j. Birden fazla kişinin yazar olduğu makale/makalelerin ödül alması halinde bir kişinin temsilci olarak gösterilmesi, bunun yanı sıra diğer yazarların makaledeki paylarının oransal olarak muvafakatnamede belirtilmesi ve muvafakatnamenin tüm başvuranlar tarafından imzalanmış olması,
 • k. Başvuru dosyalarının eksik olması ve/veya makalede yer alan araştırmanın amaç ve hedeflerinin, başvuru esnasında belirtilen amaç ve hedeflerle örtüşmemesi durumunda, makalenin değerlendirme kapsamına alınmayacağını kabul ediyor olması,
 • l. Hakkında yürütülen herhangi bir idari ve/veya cezai soruşturmanın olmaması,
 • m. Yaşar Holding A.Ş. ve tüm Yaşar Topluluğu çalışanlarının, Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu Üyelerinin, Yaşar Üniversitesi Akademik ve İdari Kadro Mensuplarının ve tüm bunların eş, çocuk ve akrabalarının yarışmaya başvuramaması koşulları aranır.