Ödül Hakkında

Pınar Enstitüsü; gıda, beslenme ve sağlık konularında toplumda oluşan bilgi kirliliğinin, nitelikli bilimsel çalışmalarla minimum düzeye indirilmesi gerektiğine inanmakta ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmektedir. Aynı zamanda belirtilen konulardaki yeni teknolojilere dair yapılan yenilik ve iyileştirme çalışmalarının da toplumsal düzeyde duyurulması, desteklenmesi ve teşvik edilerek örnek teşkil etmesi gerektiğine inanmaktadır.

Günümüz toplumunda sağlıksız beslenmeden kaynaklı sağlık sorunları gün geçtikçe artış göstermekte ve bu konuda bireyler de hassaslaşmaktadır. Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bireyler yetişmesine yönelik bilimsel bir altyapı ile hazırlanan çalışmaların uygulamada çok daha sağlıklı sonuçlar vereceğine inanan Pınar Enstitüsü, bu proje ile bu alanda yapılan çalışmaları ödüllendirmek ve yeni çalışmalar için araştırmacıları motive edici bir rol oynamak istemektedir.

Pınar Enstitüsü Bilimsel Makale Ödülü; gıda teknolojisi, beslenme-sağlık ilişkisi (hipertansiyon, diyabet, osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite vb.) ve gıda güvenliği konularında 2018-2020 yılları arasında hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler arasından bilime katkı, toplumsal yarar, uygulanabilirlik gibi kriterler dikkate alınarak seçilen makalelere verilir. Bu yıla özgü olarak, bahsi geçen konularla ilişkili olarak Covid-19 özelinde yayınlanan makaleler ilave puanla değerlendirilecektir. Enstitünün temel amaçlarından olan, “toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmaları ve eğitimleri desteklemek” misyonu çerçevesinde hareket edilmesi ve belirtilen disiplinlerde yapılan çalışmaları destekleyerek araştırmacıları ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaları teşvik etmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam:

Başvuru sahibi / sahiplerinin;

 • a. TC vatandaşı olması,
 • b. Üniversitelerde, kamu kurum, kuruluşları veya özel sektörde çalışıyor olması ya da yüksek lisans/doktora öğrencisi olması, (Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurusunda tez danışmanlarının onayı aranır.)
 • c. Gıda teknolojisi, beslenme-sağlık ve gıda güvenliği konularında doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sunan disiplinlerle bağlantılı birimlerde görev alması,
 • ç. Bilimsel, mesleki ve toplumsal etiğe aykırı davranışlarda bulunmamış olması,
 • d. Birden çok yazarlı yayınlarda tüm yazarların a, b, c ve ç maddelerindeki koşulları sağlaması,
 • e. Gerçek kişi/kişiler olması,
 • f. Makalesinin, akademik olarak kabul görmüş bir uluslararası dergi, veritabanı vb. yerlerde 2018-2020 yılları arasında yayınlanmış olması, (Detaylar başvuru formunda yer almaktadır.)
 • g. Birden çok makaleyle başvurmamış olması,
 • ğ. 2019 yılında gerçekleştirilen Bilimsel Makale Ödülü sürecinde ödül almamış olması,
 • h. Birden fazla kişinin yazar olduğu makale/makalelerin ödül alması halinde bir kişinin temsilci olarak gösterilmesi, bunun yanı sıra diğer yazarların makaledeki paylarının oransal olarak muvafakatnamede belirtilmesi ve muvafakatnamenin tüm başvuranlar tarafından imzalanmış olması,
 • ı. Başvuru dosyalarının eksik olması ve/veya makalede yer alan araştırmanın amaç ve hedeflerinin, başvuru esnasında belirtilen amaç ve hedeflerle örtüşmemesi durumunda, makalenin değerlendirme kapsamına alınmayacağını kabul ediyor olması,
 • i. Hakkında yürütülen herhangi bir idari ve/veya cezai soruşturmanın olmaması,
 • j. Yaşar Holding A.Ş. ve tüm Yaşar Topluluğu çalışanlarının, Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu Üyelerinin, Yaşar Üniversitesi Akademik ve İdari Kadro Mensuplarının ve tüm bunların eş, çocuk ve akrabalarının yarışmaya başvuramaması koşulları aranır.

Bilimsel Makale Ödülü Kitapçıkları


Bilimsel Makale Ödülü – Ödül Töreni Konuşmacı Özgeçmişleri